Všeobecné Pravidlá

Obsah

I. Úvodné ustanovenia

1. AutoMotoBazar.eu (ďalej len „server“) je internetový verejne prístupný server poskytujúci fyzickým a/alebo právnickým osobám (ďalej len "používateľ") služby.

2. Služby na serveri sú poskytované zdarma na nekomerčné aj komerčné účely, kým v týchto pravidlách nie je uvedené inak.

3. Povinnosti používateľov a prevádzkovateľa servera (ďalej len "prevádzkovateľ") sú uvedené v týchto pravidlách. Ak používatelia nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby prevádzkované na serveri. Služby na serveri sú zo strany používateľov využívané na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť.

Naspäť na obsah

II. Registrácia používateľa

1. Registrácia používateľa na serveri nie je povinná.

2. Registračné informácie, ktoré používateľ vkladá do registračného formulára, musia byť pravdivé a v súlade so skutočnosťou.

Naspäť na obsah

III. Zrušenie registrácie

1. Používateľ súhlasí s tým, že nemôže registráciu zrušiť sám žiadnym spôsobom. V prípade, ak má používateľ záujem na zrušení registrácie, používateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že používateľ je oprávnený ukončiť vzťah s prevádzkovateľom tak, že používateľ požiada o ukončenie registrácie odoslaním formulára pre zrušenie registrácie zo svojho profilu. Nasleduje proces ukončenia registrácie, ktorý trvá 1 mesiac od odoslania tohoto formulára. Ak počas procesu ukončenia registrácie nenastane zrušenie tohoto procesu zo strany používateľa, po uplynutí určenej doby registrácia používateľa zanikne automaticky.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo uchovávať odoslané informácie používateľom na server po neobmedzene dlhú dobu (najmä IP adresu počítača a časy prístupov používateľa), ako aj všetky príspevky používateľa, ktoré sú verejne prístupné.

Naspäť na obsah

IV. Súkromie používateľa

1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveri, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom servera a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveri sprístupnené tretím osobám (používateľom).

2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.). IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Naspäť na obsah

V. Povinnosti používateľa

1. Používateľ si je vedomí, že sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou pri využívaní služieb na serveri. 2. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom:

 • používať neslušné slová alebo slovné spojenia, znakové výrazy či skratky ktorých význam je hanlivý alebo urážajúci či inak v rozpore či už priamo alebo nepriamo so spoločenskou morálkou a etikou;
 • poskytovať reklamu či už otvorene alebo skrytou formou akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe a akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. (predaj technických preukazov, servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km a pod.);
 • uskutočňovať alebo propagovať akúkoľvek formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • rozširovať, kopírovať, meniť, šíriť obsah stránok prevádzkovateľa alebo akokoľvek inak s ním manipulovať za účelom komerčného využitia, s výnimkou používania vlastného obsahu používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy;

Používateľ ďalej nesmie:

 • obťažovať ostatných používateľov;
 • poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno žiadnym spôsobom;
 • používať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácii ako aj následne v profile používateľa (napr. vymyslené alebo neexistujúce tel. číslo alebo tel. číslo niekoho iného);
 • vytvárať duplicitné registrácie.

3. Používateľ nemá nárok na žiadnu autorskú odmenu za jeho príspevky zverejnené na serveri.

4. Používateľ sám a dobrovoľne preberá zodpovednosť za svoje konanie na serveri.

5. Používateľ súhlasí, že nebude používať server a služby na serveri na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Používateľ súhlasí s tým, že sa nebude pokúšať prihlásiť sa na server ako iný používateľ alebo osoba a nebude ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.

Naspäť na obsah

VI. Pravidlá pre pridávanie fotografií

1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na server iba také fotografie, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas autora.

2. Používateľ nesmie na server pridávať také fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo orámované alebo inak zvýraznené či upravované fotky.

Naspäť na obsah

VII. Pravidlá pre pridávanie inzerátov

Používateľ nesmie:

 • vytvárať rovnaké(duplicitné) inzeráty;
 • vytvárať fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účely podvodu;
 • vkladať do textu inzerátov kontaktné údaje (Na vloženie kontaktných údajov slúžia kolonky v profile používateľa a dajú sa kedykoľvek prispôsobiť alebo zmeniť.);
 • vkladať do textu inzerátov údaje o cene (Na uvedenie ceny sú samostatné políčka, ktoré stačí vyplniť pri vkladaní inzerátu.);
 • odkazovať na iné stránky z inzerátu (Všetky informácie ohľadne inzerátu musia byť dostupné priamo v texte inzerátu.);
 • vkladať inzeráty do kategórií kam nepatria (Každý inzerát je kontrolovaný a v prípade nesprávnej kategorizácie nemusí byť schválený.);
 • použiť jeden inzerát na ponuku viacerých položiek. (Každý jeden inzerát slúži na inzerovanie jednej konkrétnej položky alebo súboru položiek, ktoré sa predávajú ako celok.);
 • ukladať do inzerátu reklamné fotky alebo nereálne fotky či skopírované fotky z iných inzerátov alebo od iných inzerentov;
 • zadávať inú cenu ako je celková cena;
 • uvádzať finálnu cenu ako cenu splátky alebo akontácie pri pokračovaní leasingu alebo splátok. (V takomto prípade musí byť cena vypočítaná ako súhrn všetkých splátok vrátane akontácie.);

Naspäť na obsah

VIII. Poplatky

1. Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na serveri, s výnimkou služieb platených.

2. Platené služby sú doplnené o vlastné pravidlá upravujúce dané služby.

Naspäť na obsah

IX. Reklama

1. Používateľ súhlasí s tým, že mu bude rozosielaný informačný email o dôležitom dianí na serveri.

Naspäť na obsah

X. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na serveri okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

2. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod (kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.).

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerátov a príspevkov ani za diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

4. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom žiadnu záruku na bezchybnú činnosť, nepretržitú funkčnosť a zabezpečenie serveru.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na serveri.

6. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

7. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na serveri na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.

8. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť server, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

9. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

Naspäť na obsah

XI. Zmena pravidiel

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb serveru po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Naspäť na obsah

XII. Dodržiavanie právnych noriem

1. Používateľ je pri využívaní služieb na serveri povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Naspäť na obsah

Nástroje
Žiadne naposledy zobrazené autá.
Žiadne uložené autá