Ochrana Osobných Údajov

Tieto podmienky sú súčasťou Všeobecných pravidiel

  1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli dobrovoľne. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj za účelom informovania a propagácie o službách Prevádzkovateľa. Používateľ súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. Zákona o ochrane osobných údajov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu kontakt@automotobazar.eu, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám – iným používateľom za účelom poskytovania služieb Portálu.
  3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto portálu, alebo tretích osôb.
  4. Údaje o Používateľoch Portálu použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si Používateľ zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.
  5. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
  6. Používateľ týmto vyslovuje v súlade § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontakty, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním portálu AutoMotoBazar.eu. Pôvodcom týchto emailov a SMS správ je Prevádzkovateľ a e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže Používateľ kedykoľvek oznámiť elektronicky zaslaním e-mailu Prevádzkovateľovi na adresu kontakt@automotobazar.eu.
  7. Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby. Poučenie o právach dotknutej osoby je pre Používateľa prístupné na stránke Poučenie o právach dotknutej osoby, a Používateľ prehlasuje, že sa s ním oboznámil.
  8. V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov portálu niektoré informácie ako sú napr. skrátené formy IP adries, cookies, ktoré nevedú k identifikácii jednotlivca.
Nástroje
Žiadne naposledy zobrazené autá.
Žiadne uložené autá